Fundația Națională pentru Tineret, acronim FNT, este unica structură neguvernamentală pentru tineret de drept privat și utilitate publică legal constituită în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) din Legea Tinerilor nr. 350/2006, în a cărei adunare generală sunt desemnați ca membri reprezentanții Fundaţiilor Judeţene pentru Tineret şi a Municipiului Bucuresti.

FNT este persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, nepolitică și fără scop lucrativ.

FNT s-a constituit la data de 27 ianuarie 2007, în baza Actului Constitutiv autentificat sub nr. 183 din 29 ianuarie 2007 de Biroul Notarial CONFIDES, prin asocierea liberă a unui numar de 21 de Fundații Județene pentru Tineret și a Fundației pentru Tineret a Municipiului București și reunește, în urma Adunării Generale ce a avut loc în data de 22 septembrie 2017, 26 de Fundații Județene pentru Tineret, inclusiv Fundația pentru Tineret a Municipiului București.

Prin structura sa organizatorica de tip piramidal, FNT asigură reprezentarea la nivel central a intereselor a peste 300 de organizații neguvernamentale de tineret de nivel local, de pe întregul cuprins al României, reprezentate în cadrul fundațiilor județene pentru tineret membre, fiind printre cele mai reprezentative structuri neguvernamentale de/pentru tineret din România din punct de vedere al acoperirii teritoriale și al programelor/activităților de tineret derulate.

 

Scopul FNT

Asigura supravegherea și controlul asupra fundaţiilor judeţene pentru tineret în ceea ce privește:

 • modul de administrare a patrimoniului deținut pentru îndeplinirea atribuțiilor principale;
 •  respectarea normelor de organizare și funcționare prevăzute de lege.

OBIECTIVE

 • elaborarea, organizarea şi finanţarea de programe specifice la nivel naţional, pentru instruirea, educarea şi formarea tineretului în spiritul tradiţiilor umaniste, a valorilor democraţiei şi aspiraţiilor societăţii româneşti;
 •  administrarea în folosul tinerilor și structurilor asociative de/pentru tineret și în conformitate cu prevederile legale, a patrimoniului central al fostei Uniuni a Tineretului Comunist;
 •  respectarea prevederilor legale cu privire la înființarea, organizarea și funcționarea Fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București în scopul administrării patrimoniului propriu, constituit din bunurile mobile și imobile care au aparținut fostei Uniuni a Tineretului Comunist, precum și din patrimoniul preluat în administrare sau folosință gratuită de la structurile administrației locale;
 •  dezvoltarea mișcării asociative de tineret și atragerea organizațiilor de/pentru tineret din România în cadrul Fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București, în scopul administrării și managementului patrimoniului în folosul tinerilor.
 • colaborează cu Ministerul Tineretului și Sportului, precum și cu alte ministere şi instituții cu atribuții în domeniul tineretului, de la nivel central sau local, pentru rezolvarea problemelor tineretului aflate pe agenda publică;
 •  asigură expertiză de specialitate, organizează activități de cercetare și studii sociologice în domeniul tineretului și face propuneri cu privire la modificări sau completări ale cadrului legislativ, strategiei naționale și politicilor publice din sfera de interes a tineretului;
 •  susține demersurile și acțiunile Fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București în vederea dobândirii, reîntregirii și menținerii în proprietate a patrimoniului fostei Uniuni a Tineretului Comunist, în conformitate cu prevederile legale;
 • promovează dezvoltarea parteneriatelor și acordurilor de cooperare a Fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București la nivelul administrației locale și reprezintă interesele acestora în fața autorităților și instituțiilor publice centrale, precum și a altor organisme de nivel național sau internațional;
 •  instituie, gestionează și operează înscrieri și modificări în Registrul Unic al Fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București înfiinţate în baza Decretului-Lege 150/1990;
 •  dezvoltă programe, proiecte şi activităţi de şi pentru tineret;
 •  desfășoară programe și acțiuni de prevenție și control metodologic la nivelul Fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București, în scopul respectării prevederilor legale cu privire la administrarea patrimoniului propriu și îndeplinirii atribuțiilor care le revin în calitate de membru al Fundației Naționale pentru Tineret;
 • alte activități, în conformitate cu Statutul Fundației Naționale pentru Tineret și cu prevederile legale în vigoare.

ATRIBUȚII

Majoritatea activităților la nivel local ale FNT sunt desfășurate prin intermediul fundațiilor județene pentru tineret membre care, în cadrul caselor și cluburilor tineretului, deținute dezvoltă programe și activități de tineret în toate domeniile de interes în rândul tinerilor, cum ar fi: cursuri de educație permanentă, calificare-recalificare și orientare profesională, cursuri de dans (modern, popular sau clasic) și canto, cursuri de manechine și fotomodele, cursuri sportive (karate, body-building, tenis de masă, judo, lupte etc.), festivaluri și spectacole de muzică de toate genurile, expoziții de artă și știință, precum și conferințe și seminarii de tineret, târguri de forță de muncă pentru tineri și studenți, schimburi de experiență, programe de educație pentru tinerii defavorizați ș.a.