129/09.07.1992

Capitolul I – Dispoziții generale

Art.1. Fundația pentru Tineret Vaslui este înființată prin Decretul-Lege nr. 150 din 11 mai 1990 și este instituție de utilitate publică având personalitate juridică recunoscută prin lege.

Art.2. Fundația are drept scop:

 • administrarea patrimoniului propriu în folosul tuturor tinerilor și organizațiilor de tineret, cu excepția organizațiilor ce aparțin partidelor politice;
 • realizarea coorperării cu factorii guvernamentali și neguvernamentali care să favorizeze integrarea optimă a generațiilor de tineri în viața social-politică, economică și culturală a României;
 • acționarea pentru integrarea tineretului din România în rândul mișcărilor de tineret similare din lume;
 • militarea pentru drepturile tuturor membrilor, indiferent de structura etnică;
 • contribuirea la progresul social și instaurarea unei adevărate libertăți potrivit crezului nostru în dreptate și adevăr;
 • contribuirea la programul cultural și economic, prin inițierea și desfășurarea unor diverde activități economice, culturale etc.

Art.3. Sediul Fundației pentru Tineret este în Vaslui, str. M. Kogălniceanu nr.16.

Capitolul II – Membri

Art.4. Poate fi membru al Fundației orice organizație de tineret din România, legal constituită și independentă care nu are caracter politic.

Art.5. Calitatea de membru se dobândește la cerere cu acordul Adunării Generale.

Art.6. Pierderea calității de membru se face la cererea membrului sau prin excludere. excluderea se face de către Adunarea Generală la recomandarea Consiliului de Conducere. Membrii care se retrag sau sunt excluși, își pierd orice drept asupra contribuției lor la patrimoniul Fundației.

Art.7. Fiecare membru al Fundației este dator să respecte prezentul Regulament.

Capitolul III – Structura

Art.8. Fundația pentru Tineret Vaslui are ca organe și organisme principale:

 •  Adunarea generală
 • Consiliul de Conducere
 • Președinte
 • Comisii de specialitate
 • Comisii de cenzori

Art.9. Organele și organismele subsidiare care se dovedesc necesare, vor fi înființate în conformitate cu prezentul regulament, Decretul-Lege 150/1990 și legislația specifică.

ADUNAREA GENERALĂ

Art.10. Adunarea Generală se compune din toți membrii fundației. Fiecare membru poate avea cel mult trei repreentanți în Adunarea Generală, dar nu poate dispune decât de un singur vot.

Art.11. Adunarea Generală se consideră statutar întrunită în prezența a 50% + 1 din membri.

Art.12. Adunarea Generală hotărăște puterile și funcțiunile organismelor prevăzute în prezentul Regulament și crearea de noi organisme cu puterile și funcțiunile necesare. Adunarea Generală alege Consiliul de Conducere, adoptă și modificp prezentul Regulament.

Art.13. Adunarea Generală examinează principiile generale de acțiune în sensul realizării scopurilor curpinse în prezentul Regulament și Decretul-Lege 150/1990. Ia în considerare și discută orice sesizare din partea unui membru precum și din partea Consiliului de Conducere.

Art.14. Adunarea Generală controlează activitatea organelor și organismelor existente sau nou create aflate în exercitarea atribuțiilor acestora. Președintele fundației aduce la cunoștința Adunării Generale în fiecare ședintă orice chestiune de interes comun aflată în atenția Consiliului de Conducere, va înștiința Adunarea Generală sau membrii de soluția adoptată.

Art.15. Adunarea Generală primește și examinează rapoarte anuale și speciale ale Consiliului de Conducere și Președintelui Fundației care trebuie să curpindă o dare de seamă exactă a măsurilor decise sau luate de Consiliul de Conducere în direcția rezolvării scopurilor propuse în prezentul regulament și decretul-lege 150/1990.

Art.16. Adunarea Generală examinează și aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al  Fundației.

Art.17. Fiecare membru al Fundației dispune de un singur vot. Hotărârile importante ale Adunării Generale vor fi luate cu majoritatea de 2/3 ale membrilor votanți și prezenți. Sunt considerate importante: admiterea și excluderea de membri, problemele financiare, alegerea președintelui și Consiliului de Conducere, puterile și funcțiunile organelor și organismelor. Celelalte hotărâri se iau cu majoritate simplă. Votul este obligatoriu.

Art.18. Adunarea Generală se întrunește regulat în sesiuni bianuale și sesiuni extraordinare. Sesiunile extraordinare sunt convocate de către Președintele Fundației la inițiatova Consiliului de Conducere.

Art.19. Adunarea Generală adoptă propriile reguli de procedură.

CONSILIUL DE CONDUCERE

Art.20. Consiliul de Conducere se compune din 5 membri, ținând cont de contribuția acestora la realizarea scopurilor Fundației, de o echitabilă repartiție geografică pe teritoriul județului.

Art.21. Membrii Consiliului de Conducere sunt aleți pe o perioadă de 4 ani. Fiecare organizație membră a Consiliului de Conducere are dreptul la un singur reprezentant în acest organism. Activitatea Consiliului de Conducere nu este salarizată.

Art.22. Hotărârile Consiliului de Conducere se consideră adoptată dacă au obținut minimum 3 votri din 5.

Art.23. Consiliul de Conducere adoptă reguli de procedură.

Art.24. Un membru al fundației care nu este membru al Consiliului de Conducere poate participa la întrunirile acestora când consideră că este necesar sau la inițiativa Consiliului de Conducere, dar fără drept de vot.

PREȘEDINTELE

Art.25. În perioada dintre două întruniri ale Consiliului de Conducere, Președintele fundației este reprezentantul legal al Fundației.

Art.26. Președintele sau persoanele desemnate de acesta, reprezintă Fundația în raport cu Justiția, față de autorități și particulari. El este prin mandatul oferit de Adunarea Generală, coordonatorul tuturor secțiunilor Fundației, dându-le directivele necesare și supraveghindu-le activitatea, potrivit legii. Regulamentul și atribuțiilor sale. El semnează întreaga corespondență a fundației, semnătura sa dată întru exercitarea atribuțiilor legale, angajțnd Fundația ca persoană juridică.

Art.27. Președinte angajează și ordonanțează, în limita creditelor prevăzute în buget, toate cheltuielile de personal și material necesare funcționării și activității Fundației.

Art.28. Președintele Fundației întocmește Regulamentul Interior al personalului, supunându-l aprobării Consiliului și veghează la îndeplinirea întocmai a atribuțiilor prescrise.

Art.29. Președintele angajează și demite personalul Fundației din diferite comisii și activități economice, sociale, culturale etc., cu acordul Consiliului de Conducere.

Art.30. POate convoca Consiliul de Conducere și prin acesta Adunarea Generală, în situații deosebite care reclamă măsuri urgente, de mare importanță pentru Fundație.

Art.31. Directorul poate numi cu acordul Consiliului de Conducere, șefii de comisie în diferite sectoare de activitați (economică, sport, cultură), care din momentul numirii sunt asimilați funcției de consilier, beneficiind de drepturile acestora, care nu contravin Legii nr. 21/1924 și Regulamentul de față.

Art.32. Consilierii (șefii de comisie) sunt acceptați la Consiliul de Conducere cu rol consultativ.

CONTABILITATEA

Art.33. Fundația are contabilitate proprie, condusă de un contabil șef, ajutat de funcționarii necesari.

Art.34. Contabilul șef răspunde de activitatea financiar contabilă, întocmește bugetul de venituri și cheltuieli, organizează sistemul de evidențe și control al fondurilor fixe și bănești al eFundației conform scopurilor Fundației și legislației specifice.

COMISIA DE CENZORI

Art.35. Consiliul desemnează comisia de cenzori, formată din 3 membri, cu atribuții de supraveghere și control a activității financiar contabilă, de verificare a modului de administrare, precum și de redactare a raportului anual prezentat Consiliului de Conducere și Adunării Generale a Fundației.

Capitolul IV – Sancțiuni

Art.36. Sancțiunile pe care le poate da Adunarea Generală membrilor săi spre avertisment.

Art.37. Membrii care absentează nemotivat de la trei întruniri consecutive ale Adunării Generale sau Consiliului de Conducere sunt considerați excluși din fundație.

Capitolul V – Patrimoniul

Art.39. Prin patrimoniu se înțelege totalitatea fondurilor fixe, imobile, spații de agrement tehnica, aparatura, subvenții, cumpărări, cedări, redistribuiri, indiferent de mediul din care provin, respectiv persoanele fizice sau juridice.

Art.40. Tot patrimoniul din dotare sau cel care va fi preluat ulterior se va pune sub directa îndrumare a Consiliului de Conducere care va supune dezbaterilor administrarea acestuia pe perioada determinate ulterior.

Art.41. Întreg patrimoniul se va folosi în mod util, eficient, beneficiind de acesta toate organizațiile, indiferent dacă sunt membri sau nu.

Art.42. Cotele de participare vor fi stabilite de Adunarea Generale. Administrarea acestui fond este în sarcina Consiliului de Conducere.

Capitolul VI – Deispoziții finale și tranzitorii

Art.43. Atribuțiile personalului sau funcționarilor fundației vor fi completate cu „Fișa postului” aprobată de Președinte.

Art.44. Dizolvarea Fundației pentru Tineret Vaslui nu poate fi pronunțată decât de Adunarea Generală convocată cu acst scop. Adunarea Generală va desemna o comisie desemnată cu împărțirea activului patrimoniului.

Art.45. Modificările și amendamentele de la prezentul Regulamentu sunt de competența exclusivă a Adunării Generale a Fundației.

Dezbătut șși aprobat în unanimitate în sesiunea extraordinară a Adunării Generale a Fundației pentru Tineret Vaslui, azi, 9 iulie 1992.