Organizarea și Funcționarea CASEI TINERETULUI TIMIȘOARA înainte de 1990

Potrivit Decretului nr. 399/1977 care modifică Decretul nr. 703/1973 privind stabilirea normelor unitare de structură pentru instituțiile cultural-educative, 

Art.5 – Casa de cultură se organizează și funcționează în municipii, orașe, centre muncitorești, stațiuni balneoclimaterice și sectoarele municipiului București, ca unitate bugetară, cu personalitate juridică, fiind, după caz, în subordinea consiliilor populare, a sindicatelor, a organizațiilor U.T.C. și studențești sau a Ministerului Apărării Naționale. Casa de cultură are sediu propriu și desfășoară o activitate cultural-educativă permanentă și complexă organizînd cursuri ale universităților cultural-științifice, formații corale, de teatru, de dansuri, brigăzi artistice, cercuri artistice și tehnico-aplicative. La casa de cultură prin colaborare cu alte unități, se organizează stagiuni și turnee ale unor formații artistice profesioniste și de amatori, precum și proiecții cinematografice. Casa de cultură este condusă de un director, încadrat cu normă întreagă. Directorul casei de cultură are și răspunderea gestionării clădirilor, mobilierului, aparaturii de practică culturală sau a altor bunuri. Casa de cultură poate avea una sau mai multe filiale în cartierele în care există condiții corespunzătoare, cum ar fi: sală de spectacole, încăperi pentru alte activități, mobilier și materiale de practică culturală. Filiala casei de cultură este condusă de un instructor din cadrul casei de cultură. În stațiunile balneoclimaterice situate în localitățile rurale, activitatea cultural-educativă se organizează și se desfășoară în cadrul filialei casei de cultură a orașului sau municipiului cel mai apropiat; activitatea filialei este condusă de casa de cultură împreună cu conducerea stațiunii balneoclimaterice.

Art. 6 – Clubul se organizează și funcționează ca unitate fără personalitate juridică, pentru desfășurarea activității cultural-educative permanente în întreprinderi și instituții, în subordinea unor organizații de masă, cooperatiste sau obștești. În cadrul clubului își desfășoară activitatea formații artistice și cercuri de creație, se prezintă proiecții cinematografice și se organizează acțiuni de educație politică, ideologică, profesională, științifică, de dezvoltare a conștiinței socialiste a oamenilor muncii.

Regulamentul de organizare și funcționare adoptat de UTC – Comitetul Municipal Timișoara:

CAPITOLUL I

Art.1.Casa Tineretului este o instituție cu caracter politico-educativ, tehnico-științific și cultural, a Uniunii Tineretului Comunist, care contribuie la educarea comunistă a tinerei generații în spiritul politicii partidului și statului nostru, al culturii față de muncă și înaltelor răspunderi ce-i revin în înfăptuirea exemplară a Programului P.C.R. de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltată și înaintare a României spre comunism. Prin ansamblul activității sale, Casa Tineretului acționează pentru lărgirea continuă a orizontului de cunoștințe politice, profesionale, tehnico-științifice în vederea valorificării potențialului creator al acestora. Casa Tineretului asigură cadrul necesar pentru petrecerea în mod plăcut și util a timpului liber al tinerilor, corespunzător necesităților educațional actuale, preferințelor și opțiunilor lor, atrăgându-i în calitate de organizatori și beneficiari la toate manifestările politico-ideologice, tehnico-științifice și culturale.

Art.2. „Casa Tineretului colaborează cu alte instituții tehnico-științifice și culturale din sistemul C.N.S.T., U.G.S.R., C.C.E.S. etc la îndeplinirea obiectivelor de educație a tinerei generații.”

Art.3. Casa Tineretului este coordonată nemijlocit de către Comitetul MUNICIPAL Timișoara al UTC. Îndrumarea și coordonarea activității se exercită după cum urmează:

La nivelul MUNICIPIULUI și al JUDEȚULUI, de către:

 • Secția de propagandă și cultură a Comitetului MUNICIPAL al U.T.C.
 • Comisia pentru creație tehnico-științifică a Comitetului MUNICIPAL al U.T.C. și Comisia pentru creație tehnico-științifică a Comitetului JUDEȚEAN al U.T.C., care se consultă permanent cu Comisia pentru activitatea politico-ideologică și cultural-educativă a Comitetului MUNICIPAL și JUDEȚEAN ale U.T.C.
 • Secția de gospodărire a Comitetului JUDEȚEAN al U.T.C. (în probleme financiare și administrativ gospodărești)

La nivel NAȚIONAL, de către:

 • Secția de propagandă și culturală a Comitetului CENTRAL al U.T.C.
 • Comisia pentru creație tehnico-științifică a C.C. al U.T.C.
 • Comisia pentru activitatea politico-ideologică și cultural-educativă a Comitetului CENTRAL al U.T.C.
 • Secția de gospodărire a Comitetului CENTRAL al U.T.C. (în probleme financiare și administrativ gospodărești)”

CAPITOLUL II – Conținutul și direcțiile activității

Art.4 Casa Tineretului, folosind forme și modalități specifice în funcție de cerințele muncii de educație, de opțiunile și preferințele tinerilor își orientează activitatea în funcție de următoarele domenii:

a) Domeniul activităților politico-ideologice […]

b) Domeniul educației patriotice […]

c) Domeniul actvitităților moral-cetățenești […]

d) Domeniul activităților ateist-științifice […]

e) Domeniul tehnico-științific […]

f) Domeniul educației estetice […]

g) Compartimentul activităților artistice și de creație […]

h) Compartimentul activităților cultural-distractive, turistice și sportive […]

i) Compartimentul activităților metodice. […] „

CAPITOLUL III – Organizare, conducere și răspunderi

Art.5 Casa Tineretului se înființează prin hotărârea Secretariatului C.C. al U.T.C., la propunerea Comitetului Județean Timiș al U.T.C.

Art.6 „Casa Tineretului își desfășoară activitatea pe baza <Planului anual, a programelor trimestriale de activități> și a notelor săptămânale de acțiuni. La întocmirea acestora se va avea în vedere includerea problematicii cuprinse în domeniile și compartimentele de muncă menționate, corelarea profilului și conținutului manifestărilor programate cu necesitățile și opțiunile tinerilor, cu obiectivele urmărite de ceilalți factori educaționali. În elaborarea și realizarea planului anual și a programelor lunare de activități se va ține seama de transformările economico-sociale care se petrec în județul Timiș, în întreaga țară. […] Planul anual de activități va fi un instrument de muncă realist, un rezultat al gândirii colective, al consultării cu tinerii, cu factorii colaboratori (Comitetul de cultură și educație socialistă, Consiliul județean de control muncitoresc, Consiliul municipal al sindicatelor, Consiliul municipal al organizațiilor pionierilor etc.). Planul anual de activități se aprobă de către organul U.T.C. tutelar.” […]

Art.7 „Casa Tineretului, în procesul muncii, antrenează un larg colectiv obștesc, format din tineri pasionați, cu preocupări și pregătiri profesionale diferite (muncitori, tehnicieni, ingineri, elevi, studenți, profesori, cercetători, economiști, cineaști, critici de artă etc.) care participă cu continuitate la una din formele de actvitate din programul instituției, în calitate de instructor, conferențiari ai cursurilor și cercurilor tehnico-aplicative

Art.8 „Casa Tineretului își organizează și desfășoară activitatea pe baza principiilor muncii colective, colaborează cu instituțiile, întreprinderile și organizațiile economice și obștești din localitate interesate în procesul instructiv-educativ al diverselor categorii ale populației, se sprijină în realizările acțiunilor pe participarea benevolă a oamenilor muncii din producție, a oamenilor de știință și de cultură, a cadrelor didactice și a altor categorii de intelectuali din localitate.”

Art. 9 Organul de conducere al Casei Tineretului este CONSILIUL OAMENILOR MUNCII. Consiliul oamenilor muncii poate cuprinde de la 9 la 21 membri. Numărul membrilor consiliului oamenilor muncii se stabilește de către organul UTC tutelar, în funcție de volumul activităților, de gama și complexitatea obiectivelor muncii stabilite prin planul anual de activități. În consiliul oamenilor muncii intră de drept:

 • Secretarul cu probleme de propagandă a Comitetului MUNICIPAL al U.T.C.
 • Directorul Casei Tineretului
 • Instructorii bugetari și contabilul instituției.

Ceilalți membri ai consiliului oamenilor muncii se aleg anual în cadrul <Consfătuirii activului Casei Tineretului> din rândul celor mai buni instructori colaboratori, cadrelor U.T.C. din organizații, al unor specialiști din unitățile economice și de învățământ, al tinerilor membri ai unor organisme, organizații de masă și instituții locale cu profil educațional, economic etc. (Comitetul de cultură și educație socialistă, institute de învățământ superior, presă, Inspectoratul de miliție, institute de cercetări și proiectări etc.), care dovedesc pasiune pentru activitatea politico-ideologică, tehnico-științifică și culturală.”

Art. 10 „Consiliul oamenilor muncii al Casei Tineretului se întrunește trimestrial și are următoarele atribuții:

 • participă efectiv la elaborarea și realizarea planului anual de activități, stabilind măsuri concrete pentru îndeplinirea integrală a prevederilor acestuia;
 • periodic analizează modul în care se desfășoară activitatea Casei Tineretului și se stabilesc măsurile necesare perfecționării acesteia;
 • definitivează regulamentul de ordine interioară, pe care îl înaintează spre aprobare comitetului U.T.C. tutelar;
 • dezbate și îmbunătățește proiectul planului de venituri și cheltuieli elaborat de directorul, contabilul și instructorii bugetari ai Casei Tineretului și îl înaintează organului de specialitate tutelar;
 • constituie comisiile tehnice pentru recepționarea producțiilor interne.”

Art.11 Responsabilitatea conducerii operative a Casei Tineretului revine BIROULUI CONSILIULUI OAMENILOR MUNCII, format din:

 • directorul Casei Tineretului, a cărui funcție este asimilată cu cea de șef de secție la Comitetul JUDEȚEAN al U.T.C.
 • instructorii bugetari
 • contabilul
 • administratorul.

Biroul consiliului oamenilor muncii al Casei Tineretului are următoarele atribuții:

 • răspunde de conținutul politico-ideologic și educativ al tuturor manifestărilor ce se organizează de către Casa Tineretului sau alți factori în sediul propriu;
 • aprobă programul lunar de activități
 • conduce activitatea curentă a instituției
 • orienatează activitatea personalului muncitor, stabilind pentru fiecare sarcini zilnice, în aara celor precizate în anexa 1
 • elaborează proiectul regulamentului de ordine interioarp pe care-l supune spre dezbatere și definitivare Consiliului oamenilor muncii
 • răspunde nemijlocit de organizarea acșiunilor metodice prin care Casa Tineretului sprijină activitatea tehnico-științifică și culturală din organizațiile U.T.C.
 • cu aprobarea Comitetului JUDEȚEAN al U.T.C. încadrează personalul, în conformitate cu schema de funcțiuni aprobată de Comitetul Central al U.T.C. și asigură personalul de specialitate (instructori, colaboratori pentru cercurile tehnico-aplicative și culturale)
 • face propuneri Consiliului oamenilor muncii pentru stimularea personalului muncitor, a membrilor cercuriloe tehnico-aplicative și culturale
 • reprezintă unitatea în fața organelor superioare, în raporturile cu alte instituții și organizații.

Directorul Casei Tineretului, care coordonează întreaga activitate, este numit de către Comitetul JUDEȚEAN al U.T.C. și a Comisiei de propagandă și cultură a Comitetului CENTRAL al U.T.C.”

CAPITOLUL IV – Baza materială, sistemul financiar

Art.13. „Casa Tineretului dispune de mijloacele materiale necesare desfățurării activități: sediu, aparate, scule, dispozitive, instalații etc. pentru laboratoare și ateliere, mijloace materiale pentru cercurile de creație, culturale și sportive.”

Art.14 „Fondurile din care se efectuează cheltuielile pentru susținerea și desfășurarea activității se constituie din veniturile proprii, obținute din manifestările, acțiunile și activitățile cu plată organizate la sediu sau la filialele din întreprinderi. Pentru lucrările de construcții – montaj, dotări și reparații capitale, Casa Tineretului poate primi și subvenții de la Comitetul CENTRAL al U.T.C: și Comitetul JUDEȚEAN al U.T.C.”

Art.15 „Activitatea financiară a Casei tineretului se desfășoară pe baza planului anual de venituri și cheltuieli aprobat de Comitetul JUDEȚEAN al U.T.C. 

a) VENITURI PROPRII se realizează din următoarele surse:

 • Taxe la cercuri tehnico-aplicative, cursuri de inițiere, specializare și calificare, cursuri cu caracter artistic, precum și cursuri pentru învățarea limbilor străine;
 • Contravaloarea contractelor de cercetare-proiectare, lucrărilor de deservire de mică serie și a prestațiilor de servicii, organizate în cadrul cercurilor și cursurilor organizate
 • Sumele provenite din valorificarea unor obiecte produse în cercurile tehnico-științifice;
 • Sumele provenite din spectacolele organizate de formațiile artistice și de la serile distractive;
 • Încasări din vânzarea produselor prin bufetul existent la sediu;
 • Donații din partea unor organizații obștești, instituții, unități economice, a unor persoane particulare;
 • Alte surse.

b) Fondurile realizate POT FI FOLOSITE PENTRU:

 • Dotarea cu materiale tehnice necesare desfășurării activității;
 • Dotarea cu costume, decoruri necesare activității artistice și formațiilor;
 • Plata retribuției și a celorlalte drepturi de personal cuvenite oamenilor muncii;
 • Plata instructorilor colaboratori și a personalului folosit ocazional;
 • Dezvoltarea bazei materiale proprii și din filiale;
 • Efectuarea lucrărilor curente de reparații și retribuire a imobilului și a mijloacelor tehnice din dotare;
 • Editarea buletinului de informare tehnico-științifică și a altor tipărituri de profil;
 • Abonamente la publicațiile cotidiene și periodice strict necesare activităților;
 • Realizarea unor schimburi de experiență, excursii de documentare, stimularea unor colaboratori, conform instrucțiunilor financiare ale C.C. al U.T.C.;
 • Cheltuieli cu caracter gospodăresc;
 • Alte cheltuieli.

Excedentul financiar de la sfârșitul anului se acumulează și rămâne la nivelul Comitetului JUDEȚEAN Timiș al U.T.C.

Art.16 „Lucrările pentru reparația imobilelor și investițiile cu caracter de construcții-montaj vor fi cuprinse în plan sau executate numai după ce documnetația respectivă a fost aprobată de către Secția gospodărie a C.C. al U.T.C.

Art.17 „Competența de aprobare a lucrărilor de investiții de altă natură decât cele cu caracter de construcții-montaj va fo cea stabilită prin instrucțiunile privind construirea și gestionarea fondurilor proprii.”

Art.18 „Planul de venituri și cheltuieli al Casei Tineretului este o anexă a planului Comitetului JUDEȚEAN al U.T.C., activitatea financiară este organizată după metodologia practicată la Comitetul JUDEȚEAN al U.T.C., veniturile fiind defalcate pe surse, iar cheltuielile pe articole și alineatele cadrului comun al clasificației bugetare.

Art.19 „Pentru rezultatele deosebite obținute în cadrul cercurilor și cursurilor, cu aprobarea Comitetului JUDEȚEAN al U.T.C., colaboratorii vor putea fi stimulați cu până la 400 lei trimestrial.”

Art.20 Clădirile și bunurile instituției nu pot fi transferate definitiv sau provizoriu pentru alte scopuri, fără aprobarea Comitetului CENTRAL al U.T.C.

CAPITOLUL V

Art.21 Casa Tineretului poate încheia contracte economice pentru prestări de servicii, cercetare, proiectare, lucrări de serie mică și școlarizare cu aprobarea organelor tutelare, funcționează pe principiul autofinanțării și are cont deschis la bancă. Pentru angajarea contului la bancă dreptul la semnătură îl are directorul sau șeful secției gospodărești a Comitetului JUDEȚEAN al U.T.C. și semnătura a II-a contabilul Casei Tineretului.”

Art.22 Numele instituției este: CASA TINERETULUI TIMIȘOARA

Art.23 „Casa Tineretului are arhivă proprie în care păstrează în mod obligatori:

 • registrele tip pentru evidența activității;
 • planurile anuale și programele lunare de activități, cataloagele cu prezența cercurilor model, cursurile pentru care se plătesc colaboratorii, dările de seamă, situațiile statistice, corespondența primită și copiile după corespondența expediată, registrele de procese verbale ale organelor de control și îndrumare, ale Consiliului oamenilor muncii, actele de evidență contabilă, alte documente privind activitatea cultural educativă, administrativ-gospodărească și financiară”