Fundația pentru Tineret a Municipiului București

CUM AM ÎNCEPUT

Putem fi mai buni sau mai răi, mai veseli sau mai triști, dar niciodată nu putem fi mai tineri ca acum!

Noi, Fundația pentru Tineret a Municipiului București (FTMB), ne-am înființat la data de 30.05.1990, în baza prevederilor Decretului – Lege nr. 150/1990 privind înființarea fundațiilor pentru tineret. FTMB este persoană juridică de drept privat și utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, apolitică și fără scop lucrativ, unică la nivelul Municipiului București, a cărei Adunare Generală este constituită din reprezentanții organizațiilor neguvernamentale de/pentru tineret (ONGT) care își au sediul pe raza Municipiului București și își exprimă adeziunea la scopul nostru.

Suntem o organizație umbrelă pentru organizațiile noastre membre și desfășurăm o activitate neîntreruptă din anul 1990, fiind astfel, cel mai important sprijin al ONGT-urilor membre și partenere, având ca scop promovarea tinerilor în societate prin organizarea și finanțarea de programe şi proiecte proprii sau în parteneriat cu alte ONGT-uri cu același scop.

Funcționăm în baza Regulamentului Intern de Organizare și Funcționare RIOF (Statut), precum și în baza reglementărilor legale în vigoare și suntem membră a două federații naționale pentru tineret: Consiliul Tineretului din România și Fundația Națională pentru Tineret. De asemenea, luăm permanent parte la întâlnirile Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret de pe lângă Ministerul Tineretului și Sportului și de pe lângă Primăria Sector 3.

Organizații membre

Ani de activitate

Angajați

CARE ESTE ROLUL NOSTRU

FTMB are scopul de a elabora, organiza, finanţa programe și activităţi pentru instruirea, educarea şi formarea tinerilor precum și a structurilor asociative de și/sau pentru tineret (S.A.T.) interesate la nivelul Municipiului București, precum și de a organiza cursuri de formare profesională. Pentru a ne realiza scopul propus, avem ca domeniu principal de activitate administrarea patrimoniului propriu, în vederea asigurării cadrului necesar desfăşurării de programe și activităţi pentru tineri şi S.A.T.

Iată și obiectivele noastre:

 • sprijinim și stimulăm, în limita resurselor disponibile, tinerii cu aptitudini și merite deosebite sau pe cei aflați în situații speciale, prin mijloacele noastre specifice;
 • stimulăm inițiativa asociativă a tineretului;
 • apărăm și promovăm interesele mişcării de/pentru tineret și contribuim la perfecţionarea legislației specifice în domeniu;
 • iniţiem și dezvoltăm împreună cu organizațiile membre, cu alte organizații neguvernamentale și organe ale administrației publice centrale sau locale, programe și activități specifice pentru tineret;
 • stabilim contacte și legături cu organizații din țară și din străinătate;
 • desfăşurăm orice tip de activitați, în condițiile legii și ale Regulamentului nostru.

PARTENERII NOȘTRI STRATEGICI

În dezvoltarea și susținerea de servicii și activități, noi cooperăm cu:

 • Consiliul Tineretului din România;
 • Fundația Națională pentru Tineret;
 • Camera de Comerț și Industrie România – China;
 • Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București;
 • Inspectoratul Școlar al Municipiului București;
 • Compartimentul Management Proiecte, Sector 4 Municipiul București;
 • Institutul pentru Politici Sociale;
 • Uniunea Generală a Industriașilor din România – UGIR;
 • Asociația Casa Româno – Chineză;
 • Ziarul Curierul Național;
 • Biblioteca Metropolitană București;
 • Administrația Națională a Penitenciarelor;
 • Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Ilfov;
 • Asociația Komunitas;
 • Garda Națională de Mediu;
 • Asociația Voluntari pentru Idei si Proiecte – VIP;
 • Blocul Național Sindical – BNS;
 • Organizația Națională Cercetașii României ONCR;
 • Consiliul Tinerilor Institutionalizați – CTI;
 • Asociația AEGEE București – ASOCIAȚIA STUDENȚILOR EUROPENI;
 • Fundația Paritatisches Jugendwerk Baden-Wuttemberg;
 • Asociația Jugendzentrum Seligstadt;

Fundația pentru Tineret a Municipiului București este membră a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret de pe lângă Ministerul Tineretului și Sportului și a Consiulului Consultativ pe Probeme de Tineret de pe lângă Primăria Sector 3. Încă din anul 2012, suntem un partener activ al Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului București. De asemenea, am încheiat un protocol de colaborare cu Administrația Națională a Penitenciarelor.

ECHIPA NOASTRĂ

 • Ticu PLĂCINTĂ – președinte

 • Doina Sorina OPREA – vicepreședinte

 • Roxana Elena IONIȚĂ – secretar general

 • Giorgiana LICĂ – membru în consiliul de conducere

 • Florin Cătălin MITU – membru în consiliul de conducere
 • Mihai Serghei TODORmembru în consiliul de conducere

 • Sofița GIUREAmembru în consiliul de conducere

 • Adrian VASILACHEmembru în consiliul de conducere

 • Adrian DEJEANU – membru în consiliul de conducere

MASS-MEDIA

Fundația pentru Tineret a Municipiului București colaborează cu Ziarul Curierul Național, Agerpress, Revista Junior Sport și Revista Budo Land Magazine.

PLANURI DE VIITOR

Pentru anul 2020 ne propunem să desfășurăm următoarele proiecte proprii și în parteneriat, conform Calendarului de Proiecte aprobat de Consiliul de Conducere al FTMB prin Hotărârea nr. 1/08.01.2020, calendar ce va fi supus validării Adunării Generale a FTMB: PLAN PROIECTE 2020

OPORTUNITĂȚI PENTRU TINERI

În anul 2017, la Tehnic Club, am înființat Centrul pentru Copii si Tineret. Prin acest Centru, noi vă ajutăm să găsiți soluții la problemele cotidiene cu care vă confruntați, să vă dezvoltați pe plan personal și să vă implicați activ în elaborarea și aplicarea politicilor pentru tineret (dialogul cu autoritățile publice, cu cei care decid). Acest centru este unul atractiv, ce vă oferă o atmosferă primitoare, conform unui orar stabilt în funcție de nevoile voastre. Serviciile vă sunt oferite gratuit, tuturor, fără excepție, indiferent de mediul social din care proveniți, sex, orientare religioasă ori etnie. Oferim o atenție deosebită acelora dintre voi care proveniți din grupuri defavorizate și acelor dintre voi care aveți nevoi speciale. Vă oferim informațiile și servicii în funcție de nevoile voastre, abordând subiecte de interes pentru voi, evoluând constant, într-o manieră care să permită acoperirea celor mai noi subiecte.

În cadrul Centrului pentru Copii și Tineret funcționează un punct de informare Eurodesk, cu sprijinul unui multiplicator acreditat de Rețeaua Eurodesk (Doru TRAȘCĂ – lucrător de tineret al FTMB), precum și Centrul local cercetășesc “Cuțitul de Argint”, afiliat la ONCR.

Activitățile Centrului pentru Copii si Tineret se derulează în parteneriat și în alte locații, cum ar fi sediile filialelor Bibliotecii Metropolitate, sediile unităților de învătământ, ș.a.

De asemenea, în cadrul Centrului pentru Copii și Tineret, organizațiile membre și partenere FTMB, desfășoară în mod gratuit, activități sportive, culturale, workshop-uri, ateliere, cursuri de instruire și formare. Așadar, vă invităm să participați și la acestea.

Având în vedere era în care ne aflăm și faptul că socializarea se realizază îndeosebi prin intermediul mijloacelor electronice, noi, împreună cu Fundația Paritatisches Jugendwerk Baden-Wurttemberg din Stuttgart (Germania) organizăm, începând cu anul 2015, la Complexul Sportiv Național Snagov, „Școala de Vară pentru copii şi parinți“. Proiectul nostru are ca scop principal crearea unui cadru menit să crească nivelul de receptivitate al părinților și să stimuleze conștientizarea nevoii de educație non-formală, vizând astfel familiile formate din părinți cu vârsta de maximum 40 de ani și copiii cu vârste cuprinse între 9 și 12 ani. În cadul proiectului, părinții și copii participanți se familiarizează cu metodele educației non-formale, fiind implicați direct în procesul educațional, alături de lucrători de tineret cu o îndelungată experiență în domeniu.

Totodată, și celelalte spații ale noastre găzduiesc o varietatea mare de activități și servicii de și pentru tineret:

 • servicii educaționale,
 • competiții și festivități sportive (arte marțiale, dans sportiv etc.),
 • seri distractive (serate, baluri, carnavaluri, revelioane, baluri ale bobocilor și de absolvire),
 • evenimente de sărbătorire a unor momente deosebite în viața tinerilor (zile ale majoratului, căsătoria, nașterea unui copil),
 • concerte și spectacole de teatru,
 • contexte de afirmare a tinerilor artiști,
 • conferințe și evenimente de informare etc.

 

OPORTUNITĂȚI PENTRU ORGANIZAȚIILE DE ȘI PENTRU TINERET

Noi suntem este cel mai important sprijin al organizațiilor neguvernamentale de/pentru tineret (ONGT) membre ale FTMB, sprijin oferit prin finanțarea de proiecte, oferirea de consultanță managerială și organizatorică, sprijin logistic, punerea la dispoziție în mod gratuit de săli pentru desfășurarea de activități. De asemenea, sprijinim ONGT-urile partenere prin punerea la dispoziție în mod gratuit de săli pentru desfășurarea de activități, oferirea de consultanță managerială și organizatorică și sprijin logistic (așa cum am pus la dispoziție a spații din incinta Cluburilor Modern, Tehnic și Ecran, precum și a spațiilor de birouri situate la etaj 1 al imobilului cu destinația de birouri din București, Str.Turturelelor nr.11A, sector 3 și, în același timp, am finanțat proiectele de și pentru tineret proprii și/sau în parteneriat).

Noi suntem deschiși la a spori numărul membrilor FTMB, iar pentru ca organizația voastră să poată beneficia de facilitățile pe care noi le oferim raportat la acest statut, trebuie parcurse câteva etape. Astfel, pentru a deveni membru FTMB, organizațiile de/pentru tineret trebuie să aibă ca scop sau obiective desfășurarea de activități de/pentru tineret în domeniu lor de activitate, să aibă sediul în municipiul București și să funcționeze în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (actualizată).

De asemenea, pentru a verifica îndeplinirea criterilor de admitere, organizația care dorește aderarea ca membru FTMB trebuie să depună la Secretariatul FTMB o solicitare scrisă, semnată de către reprezentantul legal și ștampilată, însoțită de copii “conforme cu originalul” de pe următoarele documente:

 • hotărârea judecătorească de înființare, în forma definitivă și irevocabilă;
 • certificatul de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial sau dovada înlocuitoare eliberată de instanța competentă;
 • statutul și actul constitutiv, după caz, în ultima formă aprobată de instanță;
 • hotărârea judecătorească, rămasă definitivă și irevocabilă, prin care s-a aprobat ultima formă a statutului și actului constitutiv, după caz;
 • certificatul de înregistrare fiscală;
 • dovada depunerii bilanțului contabil anual pentru anul fiscal anterior scadent cu excepția organizațiilor nou înființate;
 • tabelul nominal cu persoanele din cadrul structurilor interne de conducere;
 • cazier fiscal al S.A.T. ce solicită aderarea ca membru în cadrul Adunării Generale a FTMB;
 • prezentarea privind derularea unor activități de tineret, proprii sau în parteneriat, avute anterior solicitării de aderare.

Fundația pentru Tineret a Municipiului București este membră a două importante structuri pentru tineret la nivel național: Consiliul Tineretului din România și Fundația Națională pentru Tineret.

TEHNIC CLUB

ECRAN CLUB

UNIVERSAL CLUB

MODERN CLUB

TITAN CLUB

Datele noastre de contact:

021.33.51.372

Calea Şerban Vodă nr. 213, sector 4, BUCUREŞTI (Tehnic Club)