Fundația Județeană pentru Tineret ARGEȘ

TINERETUL în județul ARGEȘ

Structura demografică a populației tinere din județul ARGEȘ

La 01.07.2020, populația totală cu domiciliul în acest județ era de 629.989, iar totalul tinerilor cu domiciliul în acest județ era de 150.429 reprezentând 23,88% din populația totală a județului și 2,69% din populația totală a tinerilor cu domiciliul în România. În rural erau 79.779 tineri (53,03%), iar în urban erau 70.650 (46,97%). Pe grupe de vârstă, populația tânără cu domiciliul în acest județ, se împărțea astfel:

 • 14 ani 6.135 tineri domiciliați în județ (3.317 în rural, 2.818 în urban)
 • 15-19 ani 30.146 tineri domiciliați în județ (17.167 în rural, 12.979 în urban)
 • 20-24 ani 32.978 tineri domiciliați în județ (18.903 în rural, 14.075 în urban)
 • 25-29 ani 35.427 tineri domiciliați în județ (18.515 în rural, 16.912 în urban)
 • 30-34 ani 45.743 tineri domiciliați în județ (21.877 în rural, 23.866 în urban)

Din urban, în municipiul reședință de județ, municipiul Pitești (care are un total al populației cu domiciliu de 172.290), erau 37.239 tineri, adică 21,61% din populația totală cu domiciliul în reședința de județ și 24,76% din toată populația tânără domiciliată în județ. Pe grupe de vârstă, tinerii din reședința de județ erau împărțiți astfel:

 • 14 ani 1.540 tineri domiciliați în municipiul Pitești
 • 15-19 ani 7.018 tineri domiciliați în municipiul Pitești
 • 20-24 ani 7.356 tineri domiciliați în municipiul Pitești
 • 25-29 ani 8.578 tineri domiciliați în municipiul Pitești
 • 30-34 ani 12.747 tineri domiciliați în municipiul Pitești

În ceea ce privește populația rezidentă în acest județ, la 01.01.2020, numărul total al populație era de 575.027, dintre care, numărul total al tinerilor era de 128.100 (22,28% din populația totală rezidentă în județ). Din numărul total al tinerilor rezidenți în județ, 69.784 tineri erau în rural și 58.316 în urban. Pe grupe de vârstă, populația tânără rezidentă, se împărțea astfel:

 • 14 ani – 5.875 tineri rezidenți în județ (3.339 în rural, 2.536 în urban)
 • 15-19 ani – 28.437 tineri rezidenți în județ (17.032 în rural, 11.405 în urban)
 • 20-24 ani 29.619 tineri rezidenți în județ (17.180 în rural, 12.439 în urban)
 • 25-29 ani 29.206 tineri rezidenți în județ (15.126 în rural, 14.080 în urban)
 • 30-34 ani 34.963 tineri rezidenți în județ (17.107 în rural, 17.856 în urban)

Comparând chiar și date raportate la jumătate de an distanță (01.01.2020 populația rezidentă și 01.07. 2020 populația cu domiciliu), nu putem ignora diferența considerabilă între populația tânără cu domiciliul în județul Argeș și cea rezidentă aici, după cum urmează:

 • Populația totală a județului: populația cu rezidență era mai redusă cu 54.962 persoane față de populația cu domiciliu
 • Populația totală tânără a județului: populația cu rezidență era mai redusă cu 22.329 tineri față de populația cu domiciliu (în rural era mai redusă cu 9.995 tineri, iar în urban cu 12.334)
 • Populația totală de 14 ani: populația cu rezidență era mai redusă cu 260 tineri față de populația cu domiciliu (în rural era mai numeroasă cu 22, iar în urban era mai redusă cu 282 tineri)
 • Populația totală de 15-29 de ani: populația cu rezidență era mai redusă cu 1.709 tineri față de populația cu domiciliu (în rural era mai redusă cu 135, iar în urban cu 1.574)
 • Populația totală de 20-24 de ani: populația cu rezidență era mai redusă cu 3.359 tineri față de populația cu domiciliu (în rural era mai redusă cu 1.723, iar în urban cu 1.636)
 • Populația totală de 25-29 de ani: populația cu rezidență era mai redusă cu 6.221 tineri față de populația cu domiciliu (în rural era mai redusă cu 3.389, iar în urban cu 2.832)
 • Populația totală de 30-34 de ani: populația cu rezidență era mai redusă cu 10.780 tineri față de populația cu domiciliu (în rural era mai redusă cu 4.770 tineri, iar în urban cu 6.010)

Politici publice pentru tineret in județul ARGEȘ

Potrivit Legii Tinerilor nr.350/2006, autoritățile administrației publice locale și județene asigură cadrul instituțional și condițiile necesare pentru participarea tinerilor la luarea deciziilor din domeniul tineretului. În toate problemele ce vizează tineretul, consiliile locale ale comunelor și orașelor au obligația de a organiza proceduri de consultare cu organizațiile neguvernamentale de tineret și pentru tineret, constituite la nivelul respectivei unități administrativ-teritoriale. În toate problemele ce vizează tineretul, consiliile locale ale municipiilor reședință de județ și ale sectoarelor municipiului București, Consiliul General al Municipiului București, precum și consiliile județene au obligația de a organiza proceduri de consultare cu fundațiile județene pentru tineret, respectiv a municipiului București, precum și cu organizațiile neguvernamentale de tineret și pentru tineret, constituite la nivelul respectivei unități administrativ-teritoriale.

La nivelul județului Argeș nu au fost adoptate obiective specifice adunate sub cupola unei strategii locale sau județene pentru tineret. Însă, regăsim câteva măsuri orientate către susținere dezvoltării tinerilor în documente precum:

După cum putem observa, majoritatea acestor strategii a depășit perioada de implementare, drept urmare acesta este un moment prielnic pentru a dezvolta documente programatice speciale pentru tineret, odată cu noua Strategia Națională în Domeniul Tineretului a cărei coordonare este apanajul Ministerului Tineretului și Sportului.

Servicii publice pentru tineret și structuri consultative în județul ARGEȘ

În data de 8 decembrie 2015, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Argeş, cu sprijinul Instituţiei Prefectului Argeş şi Consiliului Judeţean Argeş, a lansat în premieră în judeţul Argeș înfiinţarea Consiliului consultativ pe probleme de tineret destinat realizării Strategiei de Tineret a judeţului Argeş – „TINARG 2020”. Scopul principal al acestuia a fost ca, pe baza Strategiei Naţionale de Tineret 2015-2020 şi a caracteristicilor specifice judeţului, să identifice, prin consultarea factorilor instituţionali şi sociali din judeţul Argeş implicaţi în lucrul cu tinerii, direcţiile de acţiune destinate susţinerii participării active a tinerilor la viaţa economică, socială, educaţională, culturală şi politică a judeţului, asigurând oportunităţi egale de acces la educaţie, ocupare şi condiţii de viaţă decente, cu o atenţie particulară către adolescenţii şi tinerii care, din diferite motive, ar putea avea mai puţine oportunităţi.

Finanțări publice pentru tineret în județul ARGEȘ

Potrivit Legii Tinerilor nr.350/2006Consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București, precum și consiliile locale ale municipiilor reședință de județ constituie anual, în cadrul bugetelor proprii, Fondul destinat activităților de tineret. Consiliile locale, altele decât cele prevăzute anterior pot constitui anual, în cadrul bugetelor proprii, Fondul destinat activităților de tineret. Fondul destinat activităților de tineret prevăzut anterior se utilizează pentru finanțarea activității de tineret a structurilor neguvernamentale de utilitate publică de și pentru tineret, precum și a unor activități de tineret de interes local, stabilite prin consultarea fundațiilor județene pentru tineret, respectiv a municipiului București, precum și a organizațiilor neguvernamentale de tineret și pentru tineret de pe raza unității administrativ-teritoriale respective.

Tineri DOMICILIAȚI în județul ARGEȘ

 • TINERI în mediul URBAN 46,97% 46,97%
 • TINERI în mediul RURAL 53,03% 53,03%

Tineri REZIDENȚI în județul ARGEȘ

 • TINERI în mediul URBAN 45,52% 45,52%
 • TINERI în mediul RURAL 54,48% 54,48%

FUNDAȚIA PENTRU TINERET ARGEȘ

Misiunea noastră

începând cu anul

Potrivit Legii Tinerilor, Fundația pentru Tineret ARGEȘ, fiind constituită în baza prevederilor Decretului-lege nr.150/1990 privind înființarea fundațiilor pentru tineret, este persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, nepolitică și fără scop lucrativ, unică la nivelul județului Argeș, a cărei adunare generală este constituită din reprezentanții organizațiilor neguvernamentale de/pentru tineret care își au sediul în județul Argeș și care și-au exprimat adeziunea la scopul fundației.

FJT Argeș are scopul de a elabora, organiza, finanța programe, proiecte și activități pentru instruirea, educarea și formarea tinerilor precum și a structurilor asociative de și/ sau pentru tineret, precum și de a organiza cursuri de formare profesională. Dintre obiectivele FJT Argeș menționăm: 

 • Sprijină și stimulează, în limita resurselor disponibile, tinerii cu aptitudini și merite deosebite sau aflați în situații speciale, prin mijloace specifice;
 • Încurajează asociativitatea în rândul tinerilor, sprijinind constituirea grupurilor de inițiativă și a asociațiilor, precum și participarea efectivă a tinerilor la viața socială;
 • Inițiază și dezvoltă împreună cu organizațiile membre, cu alte organizații neguvernamentale și organe ale administrației publice centrale sau locale, programe, proiecte și activități specifice pentru tineret;
 • Contribuie la realizarea educației civice a tinerilor;
 • Apără și promovează interesele mișcării de/pentru tineret, prin programe și activități și contribuie la perfecționarea legislației specifice în domeniu.

Istoric

Fundația Județeană pentru Tineret ARGEȘ este succesoarea Uniunii Tineretului Comunist (U.T.C.) – Comitetul județean Argeș. Înainte de Revoluția din anul 1989, U.T.C. era organizația de masă a tinerilor din România, organizație neguvernamentală caracterizată de multiple frământări. Astfel, U.T.C era succesoare a Mișcării Tineretului Socialist din 1920, a Uniunii Tineretului Socialist din 1922, a Uniunii Tineretului Comunist din România din 1924, a Uniunii Tineretului Comunist din 1944, a Federației Naționale a Tineretului Democrat din România din 1946 și a Uniunii Tineretului Muncitor din 1948 care, în anul 1965, s-a reformat în U.T.C. Potrivit Constituției din 1965, cetățenii aveau dreptul „de a se asocia în organizații sindicale, cooperatiste, de TINERET, de femei, social-culturale, în uniuni de creație, asociații științifice, tehnice, sportive, precum și în alte organizații obștești. Statul sprijină activitatea organizațiilor de masă și obștești, creează condiții pentru dezvoltarea bazei materiale a acestor organizații și ocrotește patrimoniul lor”. Patrimoniul U.T.C provenea din cotizațiile membrilor, donații, munca patriotică, venituri din acțiuni turistice, din acțiunile culturale, dobânzi etc.

În anul 1990, având în vedere că organizațiile U.T.C. se desființau, prin Decretul-lege nr.150 se înființează în județe și în municipiul București fundații pentru tineret, persoane juridice de utilitate publică, al căror patrimoniu se constituie, din bunurile, inclusiv fondurile bănești, ce au aparținut fostelor organizații ale tineretului comunist din județe. Cu alte cuvinte, așa cum prevedea Decretul nr.31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice, bunurile rămase au fost atribuite de organul competent să legifereze în materia proprietății, persoanelor juridice cu scop identic sau asemănător cu structurile U.T.C. 

După intrarea în vigoare a Decretului-Lege nr.150/1990 privind înființarea fundațiilor pentru tineret, fundația s-a înființat prin Sentința Civilă nr.231/PJ/20 august 1990 a Judecătoriei Pitești, în baza Decretului nr.31/1954 privitor la persoanele fizice și persoanele juridice, a Legii nr.1/1924 pentru persoanele juridice și cu îndeplinirea prevederilor Decretului-Lege nr.8/1989 privind înregistrarea și funcționarea partidelor politice și organizațiilor obștești din România, sub denumirea „Fundația pentru tineret Argeș”. Aceasta s-a reorganizat în noiembrie 2006, schimbându-și și denumirea.

Fundația funcționează în baza Regulamentului Intern de Organizare și Funcționare adoptat de adunarea generală și atestat de avocat prin Încheierea nr.22/31.07.2017 (care conține și Regulamentul privind criteriile de admitere în cadrul FJT Argeș).

Organul suprem de conducere este adunarea generală, iar organul de conducere al FJT Argeș, cu rol executiv, este consiliul de conducere, format din reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale din adunarea generală și al cărui președinte este dl. Mircea Ștefan BIRO. Vicepreședinte este dna. Valeria COMAN, iar secretar este dl. Ionel Dragoș CODREA. Membrii comisiei de cenzori sunt domnii Nicolai ALEXE (expert contabil), Constantin SOFIAN și George IONESCU.

Organizațiile membre ale Fundației Județene pentru Tineret Argeș sunt:

 1. Asociația pentru Sprijinirea și Integrarea Tinerilor – 2002;
 2. Asociația Culturală de Tineret „Vatra”;
 3. Fundația Victoria;
 4. Asociația de Turism și Ecologie pentru Tineret Zimbrul Carpatin.

Fundația Județeană pentru Tineret Argeș, chiar dacă are statut de organizație neguvernamentală de utilitate publică, nu beneficiază de finanțare cu atribuie directă din partea structurilor publice. Cu toate acestea, în limita resurselor disponibile, urmărește să ducă la îndeplinire cât mai mult din obiectivele sale.

Activități și servicii pentru tineret organizate, susținute, găzduite

#ADVOCACY

#VOLUNTARIAT

#SOLIDARITATE

#ECOLOGIE

#INDUSTRII CREATIVE

Consultări DJST

Susținerea a industriilor creative în rândul tinerilor

Ziua Internațională a Tineretului 2020

Cupa Tineretului la orientare – 2018

FJT împreună cu organizațiile sale membre s-au implicat activ în procese de consultare pentru dezvoltarea politicilor publice pentru tineret locale și naționale organizate de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Argeș, spre exemplu: 

 • Întâlnire cu temele: 1) „Calendarul de activități al Centrului de Tineret Pitești și posibilitatea de colaborare și implicare a organizațiilor neguvernamentale”; 2) „Prezentarea Programului Național Delegat de Tineret la Națiunile Unite”; 3) „Avantajele cardurilor Euro 26” (2011); 
 • Întâlnire de analiză a activității de tineret – „Guvernamental și neguvernamental” (2011);
 • „Tineretul în mișcare” – dezbateri pentru eficientizarea politicilor în domeniul tineretului prin realizarea unui dialog structurat cu tinerii și stabilirea unor repere comune cu societatea civilă pentru proiectele și programele Autorității Naționale pentru Sport și Tineret (2012);
 • Întâlnire și dezbateri cu reprezentanții ONG pe tema „Modalitățile de dezvoltare a activității de tineret în județul Argeș” (2013);
 • Dezbaterea cu tema „Îmbunătățirea activităților pentru tineret” (2015);
 • Dezbateri pentru înființarea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret (2015);
 • Consultările regionale organizate cu privire la proiectele de Lege a Tinerilor și a Metodologiei de finanțare a proiectelor de tineret (2016);
 • Întâlnire consultativă privind îmbunătățirea cadrului de colaborare între DJST Argeș și structurile asociative locale și creșterea numărului de proiecte prin realizarea de parteneriate între ONG-uri, instituții publice și unități de învățământ (2017);
 • Întâlnire cu tema „Direcții de colaborare în domeniul activității de tineret, la nivel județean” (2018).

Totodată, au aderat la și au sprijinit inițiativa Fundației Naționale pentru Tineret de a coagula viziunea societății civile și de a contura propuneri de reforme și investiții care să fie prinse în PNRR care, mai apoi, au fost preluate pentru dezvoltarea Programului Operațional Educație și Ocupare (2021). 

Așadar, fundația reunește organizații neguvernamentale preocupate de promovarea voluntariatului în rândul tinerilor, de implicarea acestora în protejarea mediului (Asociația de Turism și Ecologie pentru Tineret Zimbrul Carpatin), de susținerea integrări sociale a tinerilor defavorizați (Fundația Victoria, Asociația pentru Sprijinirea și Integrarea Tinerilor – 2002), de promovarea portului popular dar și de susținerea a industriilor creative în rândul tinerilor (Asociația Culturală de Tineret „Vatra”), cu membri care dedică timp sprijinirii dezvoltării personale, civice și profesionale a tinerilor. 

Dintre proiectele acestora desfășurate în ultimii ani subliniem organizarea de Campaniei stradale de Ziua Internațională a Tineretului de promovare a mesajului ONU pentru încurajarea implicării tinerilor în comunitate, alături de alte 20 de fundații pentru tineret din țară, la inițiativa Fundației Naționale pentru Tineret (2020), organizarea de Campanii de informare a tinerilor privind practicarea voluntariatului, „Voluntari la înălțime” – 2016, ”Voluntari pentru viitor” – 2017, „Cupa Tineretului la orientare” – 2018, „Zilele Curățeniei” – 2017, 2019, 2021, „Eco-patrula” – 2021 (Asociația de Turism și Ecologie pentru Tineret Zimbrul Carpatin), „Muntenia Fashion Days” – 2015 sau Festivalul Național de Modă „Culorile Toamnei” – peste 20 de ediții (Asociația Culturală de Tineret „Vatra”). Eforturile organizațiilor membre au fost apreciate și de sectorul public (ex. tinerii voluntari ai Asociației Culturale de Tineret „Vatra” fiind premiați în anul 2018 de DJST Argeș la Gala Tinerilor Voluntari). 

Fundația și organizațiile membre (în prezent și în trecut) au colaborat de-a lungul anilor cu alte organizații neguvernamentale locale, cu autorități, servicii și instituții publice locale și deconcentrate (Consiliul Județean Argeș, AJOFM Argeș, Inspectoratul Școlar Județean Argeș, Casa de Cultură a Studenților Pitești), s-au implicat în proiecte naționale (ex.: Let’s Do It Romania sau CreateAthon România by Kaufland) și au aderat la rețele/ structuri interjudețene (Fundația Națională pentru Tineret, Federația VOLUM, Federația Română de Turism și Ecologie). 

Mai mult, o relație solidă se consolidează an de an cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Argeș care, în anul 2017 a și găzduit ședința Adunării Generale a Fundației Județene pentru Tineret Argeș, la care a participat și o delegație din partea Fundației Naționale pentru Tineret. 

Noutăți

Niciun Rezultat

Pagina căutată nu a fost găsită. Încercați o căutare mai profundă sau folosiți navigarea de deasupra pentru localizarea postării.

Date de contact

Mircea Ștefan BIRO - președinte

Str. Victoriei nr. 80, municipiul Pitești, jud. Argeș