Având în vedere: 

  • anunțul publicat de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse în data de 13 ianuarie 2022, privind proiectul de Hotărâre de Guvern privind organizarea și funcționarea Direcțiilor Județene de Familie și Tineret, respectiv Direcția pentru Familie și Tineret a Municipiului București,
  • faptul că nu considerăm a fi de bun augur amestecarea atribuțiilor din domeniul familiei cu cele din domeniul tineretului, pentru că se repetă aceeași situație din perioada în care direcțiile județene funcționau sub tutela Ministerului Tineretului și Sportului
  • faptul că o separare clară a atribuțiilor arată preocuparea ministerului pentru domeniul tineret și că tinerii nu sunt din nou tratați la capitolul „și altele”
  • faptul că centrele de tineret reprezintă infrastructura dedicată special tinerilor (tinerii conform legislației în vigoare sunt persoanele cu vârsta între 14 și 35 de ani), iar includerea copiilor în activitatea centrelor de tineret nu va face nimic altceva decât să transforme spațiile destinate tinerilor în spații pentru copii și, în același timp, că activitatea acestora va fi concentrată pe activități destinate copiilor pentru că acestea sunt mult mai ușor de organizat (necesită efort minimal), în timp ce activitățile destinate tinerilor vor fi neglijate deoarece direcția va avea activități foarte multe care vizează copiii;
  • faptul că includerea ONG-urilor de și pentru tineret în procesul de funcționare a centrelor de tineret este vitală pentru ca acestea să își atingă scopul,

Fundația Națională pentru Tineret, pe lângă solicitarea organizării unei DEZBATERI PUBLICE cu privire la acest proiect de hotărâre a guvernului (potrivit Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică),  a transmis propunerea de modificare a Art.2 alin.(1), după cum urmează:

Art. 2.

(1) Direcțiile județene de familie și tineret, respectiv Direcția pentru Familie și Tineret a Municipiului București asigură implementarea la nivel județean și la nivelul municipiului București a strategiei și politicilor Guvernului în domeniile familiei și tineretului și îndeplinesc următoarele atribuții:

Atribuții generale:

a) asigură punerea în aplicare la nivelul judeţelor, respectiv al municipiului Bucureşti a Programului de guvernare, strategiilor şi programelor Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse în domeniile familiei şi tineretului;

b) urmăresc aplicarea şi controlul respectării actelor normative din domeniile familiei şi tineretului;

c) elaborează, implementează, monitorizează strategii locale respectiv municipale în domeniile de specialitate

d) asigură liberul acces la informații de interes public potrivit prevederilor Legii nr. 544/ 2001 cu modificările și completările ulterioare și a normei metodologice de aplicare a acesteia;

e) colaborează cu celelalte instituţii deconcentrate, cu organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, cu persoane juridice de drept public sau privat, române sau străine;

f) realizează studii și cercetări în domeniile de specialitate;

g) colaborează, cooperează și dezvoltă parteneriate cu persoane fizice și juridice, în vederea îndeplinirii obiectivelor în domeniile familiei și tineretului;

h) administrează centrele de agrement și bazele turistice, structuri fără personalitate juridică care fac parte din domeniul public al statului destinat activităţii de tineret conform legislației în vigoare;

i) stabilesc tarifele practicate în centrele de agrement și bazele turistice administrate;

j) fac demersurile necesare, pentru modernizarea și dezvoltarea bazei materiale și optimizarea serviciilor din centrele de agrement și bazele turistice atât din fondurile alocate de la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse cât şi din alte fonduri;

k) organizează tabere naționale, tematice, sociale și pentru persoane cu handicap, precum și alte tipuri de tabere, în condițiile legii;

l) elaborează, accesează și implementează proiecte finanțate din fonduri europene sau din alte surse;

 

Atribuții în domeniul tineretului:

a) organizează şi desfăşoară acţiuni și proiecte culturale, artistice, recreative, educative, turistice, voluntariat, etc., interne şi internaţionale, pentru tineri și studenți;

b) acţionează, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale și ONG-urile de și pentru tineret, pentru dezvoltarea bazei materiale, modernizarea şi optimizarea serviciilor pentru tineret din centrele de tineret, bazele turistice și din centrele de agrement folosind fondurile alocate de la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse şi din alte fonduri;

c) administrează bazele turistice și centrele de agrement în scopul desfășurării activităților de agrement și tineret, tabere naționale, tabere de odihnă, tabere sociale, tabere tematice pentru studenți și tineri, precum și tabere pentru persoane cu handicap, tabere pentru olimpici precum și alte tipuri de tabere;

d) elaborează împreună cu ONG-urile de și pentru tineret calendarul anual de proiecte pentru tineret, proprii şi în parteneriat, şi îl supun aprobării conducerii Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse;

e) oferă informații și acordă consultanță de specialitate în domeniul tineret, pentru realizarea de programe și proiecte de către instituții publice, organizații neguvernamentale de și pentru tineret, grupuri informale de tineri și alte persoane juridice;

f) realizează și administrează registrul organizaţiilor neguvernamentale de şi pentru tineret din judeţ, respectiv Municipiul București;

g) asigură informarea de calitate a tinerilor și a organizațiilor neguvernamentale de și pentru tineret cu privire la activitatea desfășurată și oportunitățile existente, potrivit legislației în vigoare;

h) organizează, participă, monitorizează şi evaluează proiecte în domeniile familiei şi  tineretului;

i) organizează şi implementează programe cu caracter social pentru tineri, cu precădere pentru cei defavorizați;

j) propun Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse înființarea sau după caz desființarea centrelor de tineret pe care le coordonează;

k) aplică dispozițiile aprobate prin ordin al ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse cu privire la asigurarea standardelor de calitate în centrele de tineret, centrele de agrement și bazele turistice precum și cu privire la activitățile de tineret;

l) acordă finanțări nerambursabile organizațiilor de și pentru tineret în limita bugetului alocat; în condițiile legii;

m) monitorizează și evaluează activitatea de tabere pentru, tineri și studenți

n) colaborează cu autoritățile administrației publice locale, organizațiile de și pentru tineret în vederea implementării programelor în domeniul tineretului.

 

Atribuții în domeniul familiei: 

a) colaborează cu inspectoratele școlare și cu alte organe ale administrației publice locale în vederea implementării programelor destinate dezvoltării serviciilor de educație timpurie și de tip școală după școală;

b) organizează și implementează programe de planificare familială și pentru îmbunătățirea calității vieții;

c) organizează și implementează programe destinate dezvoltării serviciilor de educație timpurie, respectiv creșe și alte servicii complementare;

d) organizează evenimente de informare și conștientizare privind situația copiilor afectați de migrațiune;

e) organizează și implementează programe privind asigurarea unor servicii de consiliere școlară și orientare profesională, consiliere psihologică;

f) organizează și implementează programe de educație parentală destinate părintelui rămas în țară, respectiv persoanelor care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului;

g) organizează și finanțează programe pentru familie

h) organizează, participă, monitorizează şi evaluează proiecte în domeniul familiei;

i) organizează şi implementează programe cu caracter social pentru copii, cu precădere pentru cei defavorizaţi;

j) monitorizează și evaluează activitatea de tabere pentru copii.