Având în vedere anunțul publicat de Secretariatul General al Guvernului în data de 17 decembrie 2021, referitor la deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de Hotărâre a Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, ieri, Fundația Națională pentru Tineret a transmis următoarele propuneri privind modificarea proiectului:

1. Art.2 am propus să fie completat astfel: „Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse are sediul principal în municipiul București, Piața Victoriei nr.1, sector 1 și îşi desfăşoară o parte din activitatea specifică în domeniul tineretului şi în str. Eremia Grigorescu nr. 26, sectorul 1.”. Acel imobil este dedicat activității specifice domeniului tineretului de mulți ani și a fost indicat întocmai și în alte HG-uri privind organizarea și funcționarea autorității publice centrale de resort.

2. La art.4 alin.(2) lit.d) am propus să se adauge următoarele puncte:

 Pct. „34. asigură organizarea şi funcţionarea:

a) Registrului Naţional al Organizaţiilor Neguvernamentale de şi pentru Tineret;

b) Registrului tinerilor beneficiari ai activităților și servicilor de tineret din România;

c) Registrului furnizorilor de activități și servicii de tineret din România;

d) Registrului personalului de tineret din România;

e) Registrului bazei materiale fizice fixă și mobilă și al bazei materiale virtuale de tineret din România;

f) Platformei de informare națională și consultare publică în domeniul tineretului;

g) Hărții informative pentru fiecare județ și municipiul București pentru prezentarea sistemelor de tineret locale.

Pct. „35. coordonează activitatea Consiliului interministerial de tineret şi asigură secretariatul acestuia. Consiliul interministerial de tineret se întrunește cel puțin o dată pe semestru. Organizarea şi funcţionarea Consiliului interministerial de tineret se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Pct. „36. asigură, sau, după caz, monitorizează implementarea politicilor de tineret ale Uniunii Europene, ale Consiliului Europei, ale Organizației Națiunilor Unite și ale altor organisme internaționale la care România este parte.

Pct. „37. înființează și coordonează programe naționale de tineret finanțate de la bugetul de stat sau din alte fonduri, ce vizează susținerea bazei materiale de tineret, a activității de tineret, a personalului de tineret, a participării tinerilor și asociativității acestora, a organizațiilor neguvernamentale de și pentru tineret.

Pct. „38. promovează și susține activitatea de tineret desfășurată de organizațiile neguvernamentale de și pentru tineret.

Pct. „39. publică anual rapoarte referitoare la politicile de tineret la nivel național, care indică măsurile previzionate și implementate, bugetele previzionate și cheltuite, indicatorii previzionați și realizați; rapoartele vizează inclusiv implementarea prevederilor legale, realizarea strategiei naționale de tineret, a planului de acțiune anual, a măsurilor speciale de protecție și asistență pentru realizarea drepturilor tinerilor și a modului de implementare a politicilor internaționale de profil.

3. Art.9 alin.(4) am propus să fie completat astfel: „Numărul maxim de posturi aprobat pentru Direcțiile județene de tineret, respectiv Direcția pentru Tineret a Municipiului București, servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică, finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, aflate în subordinea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, este de 749 posturi, dintre care 461 sunt posturi de specialitate în domeniul tineretului, ocupate de personal calificat în lucrul cu tinerii, respectiv lucrători de tineret și consilieri pentru tineret.

4. După Art.9 alin.(4) am propus introducerea unui nou alin.: „Numărul maxim de posturi aprobat pentru Casele de Cultură ale Studenților, respectiv Complexul Cultural-Sportiv Studențesc „Tei”, instituții publice, cu personalitate juridică, finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, aflate în subordinea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, este de 284 posturi, dintre care 220 de posturi în cadrul Casele de Cultură ale Studenților și 64 de posturi în cadrul Complexului Cultural-Sportiv Studențesc „Tei”.

5. La Art.12 am propus să se adauge alin.(3) și (4), cu următorul conținut: „(3) Pe lângă Ministrul familiei și egalității de șanse funcţionează, ca organ consultativ, Consiliul Naţional pentru Tineret.”; „(4) Componenţa şi regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional pentru Tineret se aprobă prin ordin al ministrului familiei și egalității de șanse.

6. La Anexa 1, am propus modificarea denumirii „Direcția Generală Politici pentru Tineret și Locuire” în „Direcția Generală Tineret”. În conținutul propunerii de HG, ministerul va avea atribuții nu doar cu privire la politicile pentru tineret, ci și la programe și activități. Mai mult, în ceea ce privește locuirea, nu regăsim decât o singură atribuție care face referire la locuirea tinerilor – Art.4 alin.(2) lit.a) pct.8 „iniţiază, elaborează, implementează şi monitorizează, în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice, programe de creditare dedicate achiziţiei de locuinţe pentru familiile tinere.”. Mai mult, această prevedere face referire la atribuțiile ministerului în domeniul politicilor familiale și demografice, pentru care organizagrama deja prevede o direcție generală – „Direcția Generală Familie și Politici Demografice”. Cu alte cuvinte, introducerea, în titulatura direcției generale a cuvântului „locuire” nu este temeinic justificată de seria de atribuții indicate.

7. La Anexa 1, am propus modificarea denumirii „Direcția Investiții” în „Direcția Investiții în Baza Materială pentru Tineret”. Baza materială pentru tineret cuprinde cele mai importante obiective care necesită investiții. Drept urmare, având în vedere că domeniul tineretului nu are o autoritate sau agenție proprie, așa cum au celelalte domenii de specialitate ale ministerului, considerăm necesar ca această direcție să acopere nevoile pe care tineretul le are, prin alocarea unor posturi suplimentar celor pe care deja le prevede Direcția pentru Tineret.

Totodată, am solicitat SGG să aibă în vedere și propunerea pe care noi am mai înaintat-o[1], pentru o mai bună organizare și acoperire a activităților de la nivel central, după cum urmează:

a) Direcția generală „Lucru cu tinerii”, care să aibă competență materială cu privire la baza materială de tineret, personalul de tineret și activitățile de tineret; în susținerea activității sale, direcția să coordoneze accesarea și acordarea de fonduri, prin proiecte cu finanțare nerambursabilă.

b) Direcția generală „Centrul Național de Resurse”, care să aibă competență materială cu privire la politicile publice de tineret, stimularea participării tinerilor la luarea deciziilor, relația de cooperare cu organizațiile neguvernamentale de și pentru tineret, relațiile și politicile de tineret internaționale, dezvoltarea de resurse, susținerea dezvoltării ecosistemelor locale de tineret; în susținerea activității sale, direcția să coordoneze accesarea și acordarea de fonduri, prin proiecte cu finanțare nerambursabilă.

c) Direcția generală „Informare și activare”, care să aibă competență materială cu privire la registrele electronice naționale gestionate la nivel central, evenimentele și activitățile de informare națională în domeniul tineretului și de susținere a activării tinerilor, grupurilor informale de tineri și a organizațiilor neguvernamentale de și pentru tineret, prin proiecte cu finanțare nerambursabilă; în susținerea activității sale, direcția să coordoneze accesarea și acordarea de fonduri.

8. La Anexa 2 am propus eliminarea lit.B – Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) S.A. Doar în prima HG privind organizarea Ministerului Tineretului și Sportului adoptată după Revoluție (HG nr.994/03.09.1990), BTT, sub vechea denumire (Compania Autonomă de Turism pentru Tineret) a fost trecută în subordinea ministerului, ca unitate publică. Dar, odată de aceasta a devenit societate comercială, nu mai poate fi indicată în lista institușiilor care funcționează în subordinea și sub autoritatea unui minister, în cazul de față, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

 

În susținerea propunerilor noastre, am comunicat că avem în vedere multiplele analize, rapoarte și propuneri pe care le-am înaintat deja către Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse[2].

Totodată, am subliniat necesitatea corelării acestei propuneri de HG cu modificarea OUG 121/2021, precum și cu narativele din Legea Bugetului de Stat – Bugetul MFTES în ceea ce privește direcțiile județene. De asemenea, având în vedere că domeniul Tineretului are peste jumătate din bugetul alocat ministerului (transferuri între unități ale administrației publice – DJT/CCS/CCSS Tei, cele 16 proiecte cu finanțare nerambursabilă și cele 5 programe pentru tineret), am transmis că este necesar ca acestei încărcări de activitate să îi corepundă și alocarea necesară a resursei umane calificate pentru îndeplinirea atribuțiilor pentru gestionarea eficientă a bugetului aferent.

 

[1] https://fnt.fitt.ro/wp-content/uploads/2021/12/Cele-8-solicitari-FNT-ANOSR-CTR-3.12.2021.pdf 

[2] https://fnt.fitt.ro/2021/02/19/viziunea-asupra-reformarii-autoritatii-publice-centrale-pentru-tineret-si-a-serviciilor-si-institutiilor-sale-publice-subordonate/

https://fnt.fitt.ro/wp-content/uploads/2021/11/CRESC-TINERET-07.05.2021-copy.pdf